The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ471 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:45 2020-06-19 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C611 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:20 2020-07-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8197 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:35 2020-06-23 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:00 13:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:30 13:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:35 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8734 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:30 2020-06-01 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1504 YEOSU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:40 15:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
HI AIR 4H1508 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
15:30 16:50 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8199 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:50 2020-06-23 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1508 YEOSU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:10 17:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ376 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-06-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8736 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C301 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:30 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C303 YEOSU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:10 20:10 2020-07-01 ~ 2020-08-31

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ375 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:10 2020-06-19 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C302 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 10:00 2020-07-01 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1503 GIMPO YEOSU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:00 11:20 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8196 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2020-06-23 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1503 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 12:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
HI AIR 4H1503 GIMPO YEOSU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:50 13:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8733 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:00 2020-06-01 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1536 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:00 15:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
HI AIR 4H1536 JEJU YEOSU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:05 15:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8198 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:25 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ472 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:25 2020-06-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8735 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:15 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C612 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:00 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C304 GIMPO YEOSU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
17:40 18:40 2020-07-01 ~ 2020-08-31

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: