The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:35 07:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8902 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ302 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1952 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:25 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1902 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C140 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8120 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:45 08:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C162 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2020-10-30 ~ 2020-11-14
JINAIR LJ304 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW702 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C522 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:00 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C522 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8904 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW802 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW902 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 08:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE202 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8230 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C602 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW704 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW802 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8100 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ502 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:35 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ502 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:35 09:35 2020-12-21 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C852 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ312 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW942 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:30 2020-11-07 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9950 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:30 2020-10-25 ~ 2020-11-06
AIR BUSAN BX8136 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:10 2020-11-27 ~ 2021-03-26
JEJU AIR 7C136 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 09:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ482 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ482 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ552 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8912 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8140 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8922 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9822 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:10 2020-10-25 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:05 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:10 10:30 2020-11-22 ~ 2021-03-21
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:10 10:30 2020-11-23 ~ 2021-03-23
AIR BUSAN BX8106 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE302 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:20 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE302 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:20 2021-01-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8026 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8102 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ304 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:45 2020-10-25 ~ 2020-11-21
AIR SEOUL RS952 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:20 2020-10-25 ~ 2020-11-03
EASTAR JET ZE204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:35 10:55 2020-11-26 ~ 2021-03-25
JEJU AIR 7C802 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8928 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C522 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:50 10:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:15 2020-10-25 ~ 2020-11-20
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:15 2020-11-01 ~ 2020-11-20
JEJU AIR 7C164 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:55 11:05 2020-10-30 ~ 2020-11-14
T'WAY AIR CO.LTD TW9852 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:00 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C622 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C622 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ402 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:15 2020-10-25 ~ 2020-11-14
T'WAY AIR CO.LTD TW708 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE206 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9706 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:15 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9706 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:15 2020-11-08 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE902 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE902 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2021-01-01 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C164 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:20 11:30 2020-10-30 ~ 2020-11-14
AIR BUSAN BX8016 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C106 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ582 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8124 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C104 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
10:35 11:45 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JINAIR LJ406 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:50 2020-10-25 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8104 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8300 JEJU ULSAN
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ572 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:50 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW904 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C504 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8142 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 11:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C108 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C772 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:15 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C772 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:15 2020-10-30 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9842 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2020-11-21
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
11:05 12:25 2020-11-25 ~ 2021-03-24
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ432 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ432 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2020-11-08 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW710 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1852 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:25 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8196 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8300 JEJU ULSAN
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:15 12:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1842 JEJU POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C142 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8170 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1282 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2020-10-25 ~ 2020-11-30
T'WAY AIR CO.LTD TW712 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8932 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ504 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8936 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C112 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS951 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:45 2020-10-25 ~ 2020-11-03
T'WAY AIR CO.LTD TW9944 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2020-11-07 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ592 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 12:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8232 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:10 13:00 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:10 13:00 2020-10-25 ~ 2020-11-20
AIR SEOUL RS954 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:00 2020-10-30 ~ 2020-11-03
JINAIR LJ554 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW714 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C154 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C114 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ416 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
12:25 13:40 2020-10-26 ~ 2020-10-31
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW716 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9714 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:35 13:45 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9714 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:35 13:45 2020-10-25 ~ 2020-11-01
T'WAY AIR CO.LTD TW9714 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:35 13:45 2020-11-08 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW9824 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:35 2020-10-25 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE254 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:40 13:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8940 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:55 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8944 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:00 14:00 2020-10-27 ~ 2020-10-27
EASTAR JET ZE212 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1284 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:15 2020-10-25 ~ 2020-11-30
KOREAN AIR KE1806 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:10 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:10 14:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C506 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:15 14:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C506 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:15 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JEJU AIR 7C506 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:00 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8182 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C864 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
13:25 14:40 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C864 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:40 2020-10-30 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8182 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:25 14:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ408 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:40 2020-10-26 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8108 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW718 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE214 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ408 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:50 2020-10-26 ~ 2020-10-31
JINAIR LJ562 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:35 14:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8946 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1016 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8948 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:40 14:40 2020-10-26 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:40 14:40 2020-10-26 ~ 2020-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:40 14:40 2020-10-28 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 14:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C116 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS953 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:05 2020-10-30 ~ 2020-11-03
ASIANA AIRLINE OZ8144 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:00 15:20 2020-11-21 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8950 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C508 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:05 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C508 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ322 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ452 JEJU POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:05 2020-10-25 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:05 15:05 2020-10-29 ~ 2020-10-29
JINAIR LJ562 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:10 15:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ562 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:10 15:10 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JINAIR LJ574 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:15 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C118 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C172 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:25 15:35 2020-10-25 ~ 2020-11-14
KOREAN AIR KE1240 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9942 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:30 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9942 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:30 2020-11-07 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C172 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:35 15:45 2020-10-25 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C704 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8042 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:40 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1956 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW804 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8304 JEJU ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 15:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1022 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9830 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:00 15:55 2020-10-31 ~ 2020-10-31
EASTAR JET ZE216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C144 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:05 16:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C172 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:15 2020-10-25 ~ 2020-11-14
KOREAN AIR KE1286 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:15 2020-10-25 ~ 2020-11-30
KOREAN AIR KE1822 JEJU ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:10 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ558 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1918 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:10 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8146 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ484 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ484 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2020-11-08 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW720 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1246 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW844 JEJU CHEONGJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:25 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9844 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:25 16:40 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C166 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:30 16:40 2020-10-30 ~ 2020-11-14
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ506 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2020-10-25 ~ 2020-12-20
ASIANA AIRLINE OZ8956 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS956 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 17:00 2020-10-25 ~ 2020-11-03
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:40 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:40 2020-11-08 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C510 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:35 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C510 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ506 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:40 16:35 2020-10-25 ~ 2020-12-20
ASIANA AIRLINE OZ8958 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:45 17:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW722 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ434 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ434 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-11-08 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ506 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:00 17:05 2020-12-21 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW856 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8962 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ318 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW856 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:10 17:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9946 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:15 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9946 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:15 2020-11-07 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE904 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:10 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE904 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:10 2021-01-01 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW724 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C624 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:20 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C624 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:20 2020-11-08 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8010 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C120 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:40 2020-10-25 ~ 2020-10-29
KOREAN AIR KE1250 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE904 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE904 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2021-01-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C606 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:35 17:45 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:35 17:45 2020-11-08 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8964 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS956 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:40 17:40 2020-10-25 ~ 2020-11-03
T'WAY AIR CO.LTD TW856 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:40 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1958 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8966 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C854 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8020 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1254 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1024 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8132 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8132 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8148 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8132 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:05 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ506 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:05 18:05 2020-12-21 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8128 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1256 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8970 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW726 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ454 JEJU POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:15 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C122 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8972 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C856 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1258 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE304 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE304 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2021-01-01 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS956 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:10 2020-10-25 ~ 2020-11-03
T'WAY AIR CO.LTD TW9832 JEJU DAEGU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:35 18:35 2020-10-27 ~ 2020-10-27
JINAIR LJ410 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:40 18:50 2020-10-25 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW806 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:45 19:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW806 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ576 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C706 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ594 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:00 19:15 2020-10-25 ~ 2020-11-20
ASIANA AIRLINE OZ8234 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:05 19:15 2020-10-25 ~ 2020-11-20
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2020-11-21 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8306 JEJU ULSAN
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:05 19:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ410 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
18:05 19:20 2020-10-25 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9832 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:05 19:10 2020-10-25 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9832 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:05 19:10 2020-10-28 ~ 2020-10-28
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:10 19:25 2020-10-25 ~ 2020-12-20
T'WAY AIR CO.LTD TW908 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1260 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C776 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:20 2020-11-22 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8172 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:20 19:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8974 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C168 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:30 19:40 2020-10-30 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C612 JEJU YEOSU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:30 19:30 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C612 JEJU YEOSU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:30 19:30 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1028 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ324 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE220 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8306 JEJU ULSAN
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1932 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:30 2020-12-01 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1262 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C146 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2020-10-29
AIR BUSAN BX8306 JEJU ULSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:45 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1288 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JINAIR LJ508 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:50 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ508 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:50 2020-12-21 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C776 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
18:50 20:00 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C776 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
18:50 20:00 2020-10-30 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:00 20:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9846 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:20 2020-10-25 ~ 2020-11-21
FLY GANGWON 4V506 JEJU YANGYANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:25 2020-11-20 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C604 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
19:05 19:55 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C604 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 19:55 2020-10-30 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8012 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8134 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ404 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:20 2020-10-25 ~ 2020-11-14
JINAIR LJ508 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:05 20:05 2020-10-25 ~ 2020-12-20
FLY GANGWON 4V506 JEJU YANGYANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:30 2020-10-25 ~ 2020-11-19
KOREAN AIR KE1832 JEJU SACHEON
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:05 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS955 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:10 20:40 2020-10-25 ~ 2020-11-03
T'WAY AIR CO.LTD TW808 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C776 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:15 20:20 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1266 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C866 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C866 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2020-10-30 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:45 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:45 2020-12-21 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9832 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:30 20:30 2020-10-30 ~ 2020-10-30
AIR BUSAN BX8018 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8980 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C516 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C174 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2020-10-25 ~ 2020-11-14
AIR BUSAN BX8024 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8118 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8976 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ560 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C126 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8022 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1032 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS928 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
20:25 21:35 2020-10-25 ~ 2020-11-07
EASTAR JET ZE226 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1272 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8982 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW730 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C158 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9828 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:35 2020-10-25 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:35 21:40 2020-11-06 ~ 2020-11-20
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
20:35 21:40 2020-11-07 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8984 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:40 21:40 2020-10-26 ~ 2020-11-01
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:40 21:40 2020-11-02 ~ 2020-11-02
JEJU AIR 7C128 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1034 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 21:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1274 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8988 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C130 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2020-10-25 ~ 2020-11-08
JEJU AIR 7C778 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:05 2020-10-25 ~ 2020-11-08
JEJU AIR 7C778 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:05 2020-11-09 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C778 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:25 2020-11-22 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW858 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:00 22:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8978 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS928 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:05 22:15 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW732 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8014 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ578 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:15 2020-10-25 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8996 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1278 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ412 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:30 2020-10-25 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:15 22:20 2020-10-30 ~ 2020-11-05
JEJU AIR 7C134 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW858 JEJU CHEONGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:20 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE228 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:25 22:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW816 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:30 22:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE706 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
22:00 23:00 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE706 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
22:00 23:00 2021-01-01 ~ 2021-03-27

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JEJU AIR 7C161 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2020-11-01 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C169 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
06:05 07:10 2020-10-30 ~ 2020-10-31
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:15 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8901 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8903 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8905 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS911 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:20 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW801 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ303 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW811 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C101 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW803 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:40 08:00 2020-11-22 ~ 2021-03-21
JEJU AIR 7C771 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-10-26 ~ 2020-11-09
JEJU AIR 7C771 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-11-10 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW701 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C151 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2020-10-26 ~ 2020-11-09
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2020-10-25 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:50 08:10 2020-11-27 ~ 2021-03-26
AIR BUSAN BX8101 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8907 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2020-12-28
AIR SEOUL RS911 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8011 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:55 08:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C103 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:00 08:10 2021-01-01 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW941 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2020-11-07 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9949 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2020-10-25 ~ 2020-11-06
EASTAR JET ZE901 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE901 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2021-01-01 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ501 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ501 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2020-12-21 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9821 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2020-10-25 ~ 2020-11-21
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:10 08:30 2020-11-23 ~ 2021-03-23
JINAIR LJ551 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8911 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C171 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-10-25 ~ 2020-11-14
AIR BUSAN BX8013 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:20 08:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8977 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:30 08:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:35 08:55 2020-11-26 ~ 2021-03-25
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8913 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS921 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2020-10-25 ~ 2020-11-07
EASTAR JET ZE205 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8027 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 08:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8133 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:45 08:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ401 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:45 09:00 2020-10-25 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C105 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9851 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:05 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:20 2020-10-25 ~ 2020-11-20
KOREAN AIR KE1003 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9703 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9703 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-11-08 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1003 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:05 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE903 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:05 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE903 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:05 2021-01-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C163 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:35 2020-10-30 ~ 2020-11-14
T'WAY AIR CO.LTD TW705 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ405 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:35 2020-10-25 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9841 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C503 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C701 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8017 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:40 10:00 2020-11-25 ~ 2021-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8915 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C603 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
08:50 09:40 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C603 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 09:40 2020-10-30 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8025 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8301 ULSAN JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:50 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ571 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 10:00 2020-10-25 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8191 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:00 10:00 2020-10-27 ~ 2020-10-27
AIR BUSAN BX8191 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:00 10:00 2020-10-27 ~ 2020-11-20
AIR BUSAN BX8191 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:00 10:00 2020-10-29 ~ 2020-10-29
AIR BUSAN BX8191 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:00 10:00 2020-11-03 ~ 2020-11-20
AIR BUSAN BX8301 ULSAN JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:00 10:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C107 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1831 SACHEON JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:00 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS902 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:15 2020-10-26 ~ 2020-12-28
AIR SEOUL RS902 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:05 10:15 2020-10-26 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS902 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:15 2021-01-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C505 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1951 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW803 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8121 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW901 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C141 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:30 10:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C863 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
09:30 10:40 2020-10-26 ~ 2020-10-30
JEJU AIR 7C863 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2020-10-31 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8171 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW805 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9943 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:30 10:30 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9943 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:30 10:30 2020-11-07 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1901 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW707 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1281 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2020-10-25 ~ 2020-11-30
KOREAN AIR KE1931 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:40 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8923 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C161 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:00 11:10 2020-10-30 ~ 2020-10-30
JEJU AIR 7C601 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ451 POHANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2020-10-25 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8231 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS933 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:00 11:10 2020-10-26 ~ 2020-10-29
T'WAY AIR CO.LTD TW9943 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:00 11:00 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9943 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:00 11:00 2020-11-07 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW805 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ503 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ415 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:15 11:30 2020-10-26 ~ 2020-10-31
EASTAR JET ZE701 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:20 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE701 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:20 2021-01-01 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1614 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
10:25 11:55 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ307 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C611 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:20 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C851 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8141 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW709 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ415 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:35 11:50 2020-10-26 ~ 2020-10-31
JINAIR LJ593 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C135 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ481 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:35 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ481 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:35 2020-11-08 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW711 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:45 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ553 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9709 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2020-11-01
T'WAY AIR CO.LTD TW9709 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9709 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:50 12:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE253 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8927 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8931 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2020-11-24
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:00 12:10 2020-12-01 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9823 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:05 2020-10-25 ~ 2020-11-21
HI AIR 4H1614 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:10 12:40 2020-10-25 ~ 2020-11-21
EASTAR JET ZE301 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:05 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE301 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:05 2021-01-01 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ407 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:15 12:30 2020-10-26 ~ 2020-10-31
KOREAN AIR KE1225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8029 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C801 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8190 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:30 12:30 2020-10-27 ~ 2020-10-27
AIR BUSAN BX8190 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:30 12:30 2020-11-03 ~ 2020-11-20
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:30 12:30 2020-10-25 ~ 2020-10-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:30 12:30 2020-10-27 ~ 2020-10-27
AIR BUSAN BX8183 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1227 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8935 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C621 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C621 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2020-11-08 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8190 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:40 12:40 2020-10-27 ~ 2020-11-20
EASTAR JET ZE209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8195 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:45 13:00 2020-11-01 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ407 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
11:45 13:00 2020-10-26 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW713 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8190 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:55 12:55 2020-10-29 ~ 2020-10-29
KOREAN AIR KE1229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 13:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C113 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
12:00 13:10 2020-10-25 ~ 2020-10-29
AIR BUSAN BX8097 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:00 13:00 2020-10-25 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:00 13:00 2020-10-26 ~ 2020-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:00 13:00 2020-10-26 ~ 2020-10-29
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:00 13:00 2020-10-28 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:00 13:00 2020-10-29 ~ 2020-10-29
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:05 13:25 2020-11-21 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:05 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ561 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:05 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8125 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:10 13:20 2020-10-26 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS934 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:10 13:10 2020-10-26 ~ 2020-10-29
T'WAY AIR CO.LTD TW903 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C115 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ305 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8143 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8947 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9941 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:30 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9941 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:30 2020-11-07 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C165 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:30 13:40 2020-10-30 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C509 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8043 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8097 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8195 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
12:30 13:40 2020-11-01 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ561 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:30 13:35 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JINAIR LJ561 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:30 13:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ573 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1013 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:35 13:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1013 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:35 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1233 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C117 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C773 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C773 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-30 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ431 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ431 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW855 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:55 14:05 2020-10-26 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW715 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE211 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C614 YEOSU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:00 14:10 2020-10-30 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1015 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:05 14:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1015 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:05 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1015 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:05 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C614 YEOSU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:10 14:10 2020-10-30 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1841 POHANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C143 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9719 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:15 14:25 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9719 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:15 14:25 2020-11-08 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8305 ULSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1237 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1851 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ505 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8953 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW717 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW843 CHEONGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:20 14:25 2020-10-25 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8097 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:25 14:30 2020-10-25 ~ 2020-10-31
KOREAN AIR KE1283 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2020-10-25 ~ 2020-11-30
ASIANA AIRLINE OZ8955 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE213 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8195 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:30 14:30 2020-11-01 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW9829 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:30 14:30 2020-10-31 ~ 2020-10-31
AIR SEOUL RS904 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:45 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS922 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-10-26 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C119 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:40 14:35 2020-10-25 ~ 2020-11-20
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:40 14:35 2020-10-25 ~ 2020-11-07
AIR BUSAN BX8113 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ315 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8233 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9719 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:45 14:55 2020-10-25 ~ 2020-11-07
T'WAY AIR CO.LTD TW9719 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:45 14:55 2020-11-08 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C167 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:50 15:05 2020-10-30 ~ 2020-11-14
JEJU AIR 7C173 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2020-11-14
ASIANA AIRLINE OZ8957 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS935 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:50 15:05 2020-10-26 ~ 2020-10-29
AIR SEOUL RS935 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:50 15:05 2020-10-28 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW843 CHEONGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:50 14:25 2020-11-22 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9945 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:55 15:00 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9945 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:55 15:00 2020-11-07 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW9843 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:00 15:00 2020-10-25 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8963 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW719 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ557 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:15 15:25 2020-10-26 ~ 2020-11-24
JINAIR LJ317 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW721 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9945 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9945 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2020-11-07 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8115 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:30 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1243 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8096 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:35 15:45 2020-10-26 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8115 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8194 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:35 15:35 2020-11-01 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C121 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8096 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:40 15:50 2020-10-26 ~ 2020-10-31
AIR BUSAN BX8194 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:40 15:40 2020-11-01 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8965 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE217 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C511 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1245 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8967 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1285 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
14:55 16:05 2020-10-25 ~ 2020-11-30
KOREAN AIR KE1285 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:55 16:00 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JEJU AIR 7C155 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8021 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1805 DAEGU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:00 16:00 2020-12-01 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1805 DAEGU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8971 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1247 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1021 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8973 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW723 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1249 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8145 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:25 16:35 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C865 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:30 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C865 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2020-10-30 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8975 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS906 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:40 2020-10-26 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8096 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:35 16:45 2020-10-26 ~ 2020-10-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9831 DAEGU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:35 16:35 2020-10-27 ~ 2020-10-27
JEJU AIR 7C123 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8194 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:40 16:35 2020-11-01 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ453 POHANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:40 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JEJU AIR 7C513 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ409 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2020-10-25 ~ 2020-10-31
EASTAR JET ZE219 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ575 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:05 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ583 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C125 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8117 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS934 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:20 2020-10-30 ~ 2020-11-07
AIR SEOUL RS936 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:15 17:20 2020-10-26 ~ 2020-10-29
T'WAY AIR CO.LTD TW807 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:15 17:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8173 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:20 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:20 17:35 2020-10-25 ~ 2020-12-20
T'WAY AIR CO.LTD TW807 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C705 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8307 ULSAN JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:30 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1955 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:50 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:50 2020-12-21 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS934 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:45 2020-10-30 ~ 2020-11-07
AIR SEOUL RS936 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:45 2020-10-28 ~ 2020-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9831 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:35 2020-10-28 ~ 2020-10-28
KOREAN AIR KE1023 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8147 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS906 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:40 17:50 2020-10-26 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS925 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:40 17:50 2020-10-25 ~ 2020-11-01
AIR SEOUL RS925 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:40 17:50 2020-11-06 ~ 2020-11-06
JEJU AIR 7C525 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:45 17:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1821 ULSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:50 2020-12-01 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1287 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2020-11-30
JINAIR LJ559 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C145 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8307 ULSAN JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ403 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:15 2020-10-25 ~ 2020-11-14
JINAIR LJ483 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ483 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
HI AIR 4H1617 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:35 2020-10-25 ~ 2020-11-21
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:25 2020-10-25 ~ 2020-11-19
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:25 2020-11-01 ~ 2020-11-19
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:25 2020-11-20 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9831 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:05 18:05 2020-10-30 ~ 2020-10-30
AIR BUSAN BX8307 ULSAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:10 18:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ507 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:10 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ507 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:10 2020-12-21 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9845 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2020-11-21
KOREAN AIR KE1917 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:20 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C515 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8135 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:25 18:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8981 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW725 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:25 18:30 2020-11-02 ~ 2020-11-02
JEJU AIR 7C525 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:30 18:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8019 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1257 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9845 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:35 2020-10-25 ~ 2020-11-21
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:35 18:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:40 18:50 2020-10-25 ~ 2020-11-25
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
17:40 18:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ323 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C623 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C623 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-11-08 ~ 2020-11-21
AIR BUSAN BX8199 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:00 19:00 2020-10-25 ~ 2020-11-17
JINAIR LJ433 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:10 2020-10-25 ~ 2020-11-06
JINAIR LJ433 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:10 2020-11-08 ~ 2020-11-21
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:10 2020-11-30 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9827 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-10-25 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8015 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS937 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:10 19:30 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C605 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C127 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
18:20 19:30 2020-10-25 ~ 2020-10-29
EASTAR JET ZE225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1263 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1957 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8149 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS926 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:30 19:40 2020-10-26 ~ 2020-11-01
AIR SEOUL RS926 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:30 19:40 2020-11-06 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:30 19:35 2020-10-25 ~ 2020-11-06
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:30 19:30 2020-10-26 ~ 2020-11-01
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:30 19:30 2020-11-06 ~ 2020-11-20
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:30 19:35 2020-11-07 ~ 2020-11-21
ASIANA AIRLINE OZ8983 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C853 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8023 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:40 19:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8985 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW729 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1265 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 20:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8129 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW857 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:50 20:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1031 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C129 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1269 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW731 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1618 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:40 2020-10-25 ~ 2020-11-21
T'WAY AIR CO.LTD TW857 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:10 20:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8993 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C855 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1271 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ595 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS937 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:20 20:40 2020-10-25 ~ 2020-11-07
JINAIR LJ411 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:40 2020-10-25 ~ 2020-10-31
AIR SEOUL RS908 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:25 20:35 2020-10-26 ~ 2020-11-25
JEJU AIR 7C133 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8131 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ577 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:35 2020-10-25 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ941 INCHEON JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2020-11-07
ASIANA AIRLINE OZ8235 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9947 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:30 20:35 2020-10-30 ~ 2020-11-05
AIR BUSAN BX8131 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE303 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE303 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2021-01-01 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW857 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:40 20:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:40 20:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:40 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:40 20:30 2020-12-30 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS908 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:55 2020-11-30 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE227 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW857 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:50 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:05 21:05 2020-10-25 ~ 2020-12-29
ASIANA AIRLINE OZ8995 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C777 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ329 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1273 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS938 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:25 21:35 2020-10-26 ~ 2020-11-07
JEJU AIR 7C147 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2020-10-29
EASTAR JET ZE231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
EASTAR JET ZE705 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:30 2020-10-25 ~ 2020-12-31
EASTAR JET ZE705 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:30 2021-01-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8198 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:35 21:35 2020-10-26 ~ 2020-11-17
KOREAN AIR KE1275 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:45 21:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C777 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2020-10-29
JEJU AIR 7C777 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-30 ~ 2020-11-21
JINAIR LJ941 INCHEON JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2020-11-07
ASIANA AIRLINE OZ8997 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS938 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2020-10-26 ~ 2020-11-07
KOREAN AIR KE1277 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: