The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:35 07:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1200 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8902 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ302 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C140 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:45 08:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ304 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW702 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1204 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:00 09:10 2019-12-02 ~ 2020-03-25
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:00 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1204 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:00 09:10 2019-12-06 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8904 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 08:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE202 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:05 09:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE202 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:05 09:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8230 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C602 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW704 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9104 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:30 09:35 2019-12-03 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8100 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ562 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:35 09:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C852 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8136 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE702 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:45 09:35 2019-11-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1902 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:45 09:35 2019-11-03 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW706 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C136 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1002 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 09:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:10 2019-11-22 ~ 2020-03-27
JINAIR LJ592 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 09:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ552 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8912 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:05 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9102 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:25 2020-01-03 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8922 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8140 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:10 10:30 2019-11-24 ~ 2020-03-22
AIR BUSAN BX8106 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:10 10:30 2019-11-25 ~ 2020-03-24
AIR BUSAN BX8102 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE302 Jeju Gunsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8026 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE204 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:35 10:55 2019-11-28 ~ 2020-03-26
JEJU AIR 7C802 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8928 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1804 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:45 10:50 2019-11-27 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:45 10:50 2019-11-25 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1952 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:50 10:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW708 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C104 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:15 2019-12-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE902 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2019-12-04 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8200 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8124 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ582 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C106 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8300 Jeju Ulsan
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8104 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1252 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2019-11-03 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ584 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C504 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8142 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 11:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1254 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:10 2019-12-01 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1852 Jeju Wonju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1852 Jeju Wonju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:00 12:20 2019-12-03 ~ 2020-03-26
JEJU AIR 7C108 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW710 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
11:05 12:25 2019-11-27 ~ 2020-03-25
ASIANA AIRLINE OZ8196 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1208 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8300 Jeju Ulsan
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:15 12:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C142 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:20 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1904 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:25 2019-12-05 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1954 Jeju Cheongju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:30 12:35 2019-10-28 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8170 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:30 12:25 2019-12-02 ~ 2020-03-27
FLY GANGWON 4V502 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:35 12:55 2019-11-23 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW712 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ312 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:40 12:55 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ312 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:40 12:50 2019-12-23 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8932 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ564 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE208 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE208 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1842 Jeju Pohang
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8936 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C112 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9202 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:00 13:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8232 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C114 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW714 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ554 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9810 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:25 13:25 2020-01-02 ~ 2020-01-30
JINAIR LJ314 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1822 Jeju Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
12:30 13:30 2019-11-04 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1822 Jeju Ulsan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2019-11-02 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW716 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE254 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:40 13:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9202 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:45 13:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8940 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8028 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:55 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE212 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1918 Jeju Gunsan
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:05 14:05 2019-11-25 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1918 Jeju Gunsan
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:05 2019-11-20 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8028 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:10 14:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C506 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C506 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:15 14:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:20 14:30 2019-11-07 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:20 14:30 2019-12-02 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8182 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1954 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8182 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:25 14:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW718 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8108 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8946 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9810 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:35 2020-01-02 ~ 2020-01-30
AIR SEOUL RS9202 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW906 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 14:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:45 14:45 2019-10-28 ~ 2020-03-23
JEJU AIR 7C116 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8144 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8950 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1004 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:00 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1004 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
14:00 15:00 2019-10-28 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C508 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:05 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C508 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ586 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C118 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ318 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1214 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:30 15:40 2019-12-02 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1214 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:35 15:45 2019-12-03 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8270 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:35 15:35 2020-02-15 ~ 2020-02-29
JEJU AIR 7C704 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1256 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:45 15:55 2019-12-04 ~ 2020-03-25
T'WAY AIR CO.LTD TW804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8304 Jeju Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V504 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:00 16:20 2020-01-02 ~ 2020-01-30
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:00 16:10 2019-12-02 ~ 2020-03-26
EASTAR JET ZE216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1832 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:00 16:00 2019-10-27 ~ 2020-03-27
FLY GANGWON 4V504 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:25 2020-01-01 ~ 2020-01-29
FLY GANGWON 4V504 Jeju Yangyang
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:25 2020-01-07 ~ 2020-01-28
JEJU AIR 7C144 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:05 16:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1906 Jeju Gwangju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:00 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1906 Jeju Gwangju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:00 2019-12-10 ~ 2020-03-24
KOREAN AIR KE1832 Jeju Sacheon
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:05 2019-11-05 ~ 2020-03-24
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:15 2019-11-09 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1218 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2019-12-05 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8146 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ558 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:20 16:30 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1220 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:20 16:30 2019-11-10 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW720 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8198 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2019-12-23 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8272 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:30 2020-02-14 ~ 2020-02-28
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:30 16:30 2019-12-23 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9302 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:40 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8956 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C510 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:35 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:35 16:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C510 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8958 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8112 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:45 17:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8112 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:50 16:55 2019-10-28 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW722 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:00 17:05 2019-12-23 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9810 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:00 16:55 2020-01-02 ~ 2020-01-30
ASIANA AIRLINE OZ8962 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2019-11-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
16:10 17:20 2019-11-04 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW724 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8010 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ322 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C120 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1226 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:30 17:40 2019-11-25 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1006 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1226 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:30 17:40 2019-11-26 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9302 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:35 17:25 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE704 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C606 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8964 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8020 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:50 18:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C854 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:55 18:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8148 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1228 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
17:00 18:10 2019-10-27 ~ 2020-03-27
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:05 18:05 2019-12-23 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:05 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8128 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW726 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8970 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C122 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8972 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE304 Jeju Gunsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C856 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW806 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8116 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:45 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8172 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:45 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8116 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:45 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1908 Jeju Gwangju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:50 18:45 2019-11-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1908 Jeju Gwangju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
17:50 18:45 2019-11-05 ~ 2020-03-27
EASTAR JET ZE218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ594 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ324 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8234 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8182 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:05 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1230 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:05 19:15 2019-11-10 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:05 19:15 2019-11-25 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8306 Jeju Ulsan
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:05 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8172 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:05 19:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C124 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1008 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:10 19:10 2019-11-20 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1008 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:10 19:10 2019-11-26 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW908 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:00 2019-10-28 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V506 Jeju Yangyang
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:20 19:40 2019-11-25 ~ 2020-03-23
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:25 19:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ328 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1232 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8306 Jeju Ulsan
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:40 19:50 2019-12-05 ~ 2020-03-26
EASTAR JET ZE222 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:50 2019-12-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8306 Jeju Ulsan
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:45 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1236 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:00 20:10 2019-12-02 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1236 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:00 20:10 2019-12-04 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C514 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C514 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:00 20:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V506 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:25 2019-11-22 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8134 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1258 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:15 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-22
FLY GANGWON 4V506 Jeju Yangyang
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:15 20:35 2019-11-23 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8012 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V506 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:20 20:40 2019-11-24 ~ 2020-03-22
AIR SEOUL RS9402 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:25 20:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9402 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:30 20:40 2019-12-08 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW728 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:30 20:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8206 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8980 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9402 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW728 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8168 Jeju Muan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8024 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8118 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C516 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ560 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C126 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1240 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1010 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:15 21:05 2020-01-18 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8022 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1958 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE226 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW730 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8982 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2020-01-18 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:35 21:45 2019-11-26 ~ 2020-03-24
JEJU AIR 7C860 Jeju Cheongju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
20:35 21:45 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ330 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8984 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1244 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:50 22:00 2019-12-03 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1244 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C128 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1012 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 21:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8988 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:00 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C130 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1246 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2019-11-05 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8994 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1246 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:05 22:15 2019-11-04 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW732 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW810 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:10 22:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ332 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8996 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8014 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C134 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE228 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:25 22:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9816 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:30 22:30 2019-12-31 ~ 2020-03-26
FLY GANGWON 4V508 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
21:50 23:10 2020-01-01 ~ 2020-01-29
EASTAR JET ZE706 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
22:00 23:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:15 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8901 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8903 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW801 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9103 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:20 07:25 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8905 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C101 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9811 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:40 07:25 2020-02-02 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW701 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:40 08:00 2019-11-24 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW9811 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
06:40 07:25 2020-01-03 ~ 2020-01-31
JEJU AIR 7C869 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:45 07:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C151 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:50 08:10 2019-11-22 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1201 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:50 08:00 2019-11-03 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2019-11-04 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8101 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8011 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:55 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9101 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9101 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:00 08:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9103 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:00 08:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C103 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW703 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1001 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ561 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8911 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:10 08:30 2019-11-25 ~ 2020-03-24
JINAIR LJ551 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:20 08:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8013 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:30 08:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:35 08:55 2019-11-28 ~ 2020-03-26
ASIANA AIRLINE OZ8913 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8161 Muan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8103 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:40 08:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8133 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:45 08:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8027 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 08:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C105 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1951 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:00 09:00 2019-11-27 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2019-11-25 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE903 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:05 09:00 2019-10-27 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW705 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1251 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2019-11-23 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C503 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8201 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1205 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:40 09:50 2019-12-02 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1205 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2019-12-03 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C701 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:40 10:00 2019-11-27 ~ 2020-03-25
ASIANA AIRLINE OZ8915 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ305 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8025 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8301 Ulsan Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:50 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1207 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8301 Ulsan Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:00 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C107 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1253 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:10 10:20 2019-12-01 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V501 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:10 10:30 2019-11-23 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C505 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8121 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW901 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1209 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2019-12-05 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C141 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:30 10:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8171 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:30 10:40 2019-12-02 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW707 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:40 10:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1211 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:40 10:50 2019-11-10 ~ 2020-03-22
JINAIR LJ307 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8923 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE207 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:50 11:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8197 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE207 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:50 11:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8231 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C601 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:05 11:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1901 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:10 11:05 2019-11-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1901 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:10 11:05 2019-11-03 ~ 2020-03-22
AIR SEOUL RS9201 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:10 11:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ563 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
10:15 11:25 2019-11-11 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:15 11:25 2019-11-23 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:20 11:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE701 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C851 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW709 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9809 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:30 11:30 2020-01-02 ~ 2020-01-30
ASIANA AIRLINE OZ8141 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C135 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ593 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1005 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ553 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW711 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:45 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE253 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:50 12:00 2019-11-06 ~ 2020-03-25
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2019-11-04 ~ 2020-03-26
ASIANA AIRLINE OZ8927 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2019-11-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8931 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:00 12:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE301 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8029 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:25 12:30 2019-11-25 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:25 12:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:25 12:30 2019-11-27 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C801 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9809 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:35 12:35 2020-01-02 ~ 2020-01-30
ASIANA AIRLINE OZ8935 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8183 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1953 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW713 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C113 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8109 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8109 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:05 13:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8125 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C115 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8143 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ583 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1221 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:25 13:35 2019-12-01 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C509 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ585 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V503 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:40 14:00 2020-01-02 ~ 2020-01-30
FLY GANGWON 4V503 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:40 14:00 2020-01-01 ~ 2020-01-29
FLY GANGWON 4V503 Yangyang Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:45 14:05 2020-01-07 ~ 2020-01-28
JEJU AIR 7C117 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW715 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:10 14:10 2019-12-02 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1903 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:10 14:10 2019-12-05 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1953 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:20 2019-10-28 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1851 Wonju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:15 14:25 2019-12-03 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1851 Wonju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C143 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8305 Ulsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1841 Pohang Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW717 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8953 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:25 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8955 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:25 14:35 2019-12-23 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:35 14:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8113 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8233 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9301 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:45 14:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8957 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE215 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW9809 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:00 15:00 2020-01-02 ~ 2020-01-30
JINAIR LJ557 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8963 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW719 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:20 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW721 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ317 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:35 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1821 Ulsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
14:25 15:30 2019-11-04 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1821 Ulsan Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2019-11-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8115 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:30 15:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9301 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:30 15:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8115 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1007 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1917 Gunsan Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:45 2019-11-20 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C121 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1917 Gunsan Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:40 15:45 2019-11-25 ~ 2020-03-26
EASTAR JET ZE217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C511 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 15:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8967 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8971 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8021 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW905 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:05 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1009 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1955 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8021 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW905 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8973 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW723 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8145 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8975 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1931 Yeosu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:35 16:35 2019-10-28 ~ 2020-03-23
KOREAN AIR KE1931 Yeosu Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C513 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C123 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW905 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:45 16:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ587 Cheongju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:50 17:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ587 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:50 17:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2019-11-25 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ321 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8173 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:05 17:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C125 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8117 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:10 17:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:15 17:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C705 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V505 Yangyang Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:20 17:40 2019-11-25 ~ 2020-03-23
AIR BUSAN BX8173 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:20 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8307 Ulsan Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:30 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1905 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:30 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1905 Gwangju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:30 2019-12-10 ~ 2020-03-24
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V505 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:40 18:00 2019-11-22 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8199 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8147 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:45 17:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE221 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ559 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1831 Sacheon Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:50 17:50 2019-11-05 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9401 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:50 18:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:50 18:00 2019-11-30 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C145 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:55 18:05 2019-12-01 ~ 2020-03-22
AIR BUSAN BX8307 Ulsan Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V505 Yangyang Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:05 18:25 2019-11-23 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8307 Ulsan Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:10 18:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1235 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C515 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:20 18:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V505 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:20 18:40 2019-11-24 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW725 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8135 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:25 18:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8135 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:25 18:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1955 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:30 18:35 2019-10-28 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9401 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:35 18:45 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:40 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW727 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8207 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1237 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:00 18:50 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE703 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW727 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8015 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:30 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C605 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C127 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1811 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1239 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:30 19:40 2019-11-26 ~ 2020-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8149 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1239 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8983 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C853 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8023 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:40 19:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1957 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW729 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8985 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8129 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1011 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:00 20:10 2019-12-03 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C129 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW731 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C855 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8993 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ595 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW809 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:25 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8181 Sacheon Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:25 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1907 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:30 20:30 2019-11-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1907 Gwangju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:30 20:30 2019-11-05 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8235 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8131 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW809 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:35 20:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C133 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE303 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:40 20:40 2019-10-28 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:40 20:30 2019-10-28 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8131 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:40 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE227 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
FLY GANGWON 4V507 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:50 21:10 2020-01-01 ~ 2020-01-29
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
20:00 21:15 2019-10-28 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:00 21:10 2019-10-28 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8995 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:10 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
20:20 21:40 2019-10-28 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1243 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE231 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE705 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1245 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8997 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1245 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:50 22:00 2019-12-05 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1247 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: