The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ481 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:35 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C621 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ483 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C623 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:05 2020-11-24 ~ 2021-03-27

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ482 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C622 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:00 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ484 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2020-11-24 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C624 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:20 2020-11-24 ~ 2021-03-27

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: