The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:15 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8901 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8903 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8905 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS911 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:20 07:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ303 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C101 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW701 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8907 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2020-12-28
AIR SEOUL RS911 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8011 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:55 08:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C103 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1101 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:00 08:10 2021-01-01 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1341 GIMPO SACHEON
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:10 08:20 2020-12-05 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C202 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
07:10 08:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8891 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:05 2020-12-14 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8911 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8013 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1131 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:25 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8977 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C383 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:20 2020-11-20 ~ 2020-12-19
AIR BUSAN BX8803 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C202 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:35 09:05 2020-12-01 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8913 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8027 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 08:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C105 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1103 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1601 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW705 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8731 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1613 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:55 2020-10-26 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8017 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8805 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:30 09:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ389 GIMPO ULSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-12-20 ~ 2021-01-03
JINAIR LJ389 GIMPO ULSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2021-01-04 ~ 2021-01-16
JINAIR LJ397 GIMPO POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:25 2020-11-22 ~ 2020-12-19
JINAIR LJ397 GIMPO POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:25 2020-12-20 ~ 2021-01-16
JINAIR LJ341 GIMPO DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2020-11-23 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8915 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9707 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 10:05 2020-12-02 ~ 2020-12-19
AIR BUSAN BX8025 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C302 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-11-27 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ373 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C107 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8703 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V512 GIMPO YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:30 10:30 2021-01-02 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C141 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:30 10:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8807 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8807 GIMPO GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW707 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C306 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:50 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8923 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1107 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ371 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2020-11-21 ~ 2020-12-19
HI AIR 4H1614 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
10:25 11:55 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ307 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8809 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:30 11:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8809 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ391 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-11-22 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW709 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C135 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW711 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:45 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ377 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:45 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8927 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8931 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:00 12:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:00 12:10 2020-12-01 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1614 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:10 12:40 2020-11-22 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1109 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1305 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
11:20 12:30 2020-12-03 ~ 2020-12-19
HI AIR 4H1305 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2020-12-20 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1343 GIMPO SACHEON
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:20 12:30 2020-12-05 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8029 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8811 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1227 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8935 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW713 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9719 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:50 13:00 2020-12-02 ~ 2020-12-19
KOREAN AIR KE1229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 13:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C115 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ305 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8947 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8043 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8813 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1233 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ381 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:35 2020-11-27 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW715 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1315 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2020-12-03 ~ 2020-12-19
JEJU AIR 7C143 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1237 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8953 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW717 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8955 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9711 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:25 14:30 2020-12-02 ~ 2020-12-19
JEJU AIR 7C119 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ315 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8957 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1115 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ395 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:00 2020-12-01 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ395 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:00 2020-12-21 ~ 2021-01-16
ASIANA AIRLINE OZ8963 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW719 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ317 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW721 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ387 GIMPO YEOSU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:25 2020-11-06 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8817 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1243 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1307 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
14:40 15:50 2020-12-03 ~ 2020-12-19
HI AIR 4H1307 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2020-12-20 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1345 GIMPO SACHEON
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:40 15:50 2020-12-05 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C121 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8965 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1245 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8967 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:50 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C272 GIMPO GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:55 16:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C272 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:55 16:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8899 GIMPO ULSAN
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:55 15:55 2020-11-03 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C155 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8021 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1117 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8971 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8899 GIMPO ULSAN
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:05 16:05 2020-11-03 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1247 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8973 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW723 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1249 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8819 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8819 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:30 16:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8975 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C123 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ383 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8707 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C125 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:20 17:35 2020-10-25 ~ 2020-12-20
AIR BUSAN BX8821 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8821 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
16:30 17:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:50 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ335 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:50 2020-12-21 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C145 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 18:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ393 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-11-22 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1617 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:35 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ375 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ385 GIMPO YEOSU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:00 2020-11-27 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1121 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8981 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW725 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8019 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8823 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1257 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:35 18:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
17:40 18:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ323 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8735 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1607 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1347 GIMPO SACHEON
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:00 19:10 2020-12-05 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:10 2020-11-30 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW867 GIMPO GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-11-22 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW867 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8015 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8825 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1263 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8983 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8023 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:40 19:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8985 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW729 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1265 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 20:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C129 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1269 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW731 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C304 GIMPO YEOSU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2020-11-27 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1125 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8993 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1271 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C133 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8827 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V512 GIMPO YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:35 20:35 2021-01-03 ~ 2021-03-21
JEJU AIR 7C208 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW867 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8995 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ329 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1273 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8829 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
20:30 22:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8829 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V512 GIMPO YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:35 21:35 2021-01-01 ~ 2021-03-26
KOREAN AIR KE1275 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:45 21:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8997 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW869 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-11-07 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1277 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8831 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:35 07:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8800 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:00 07:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8902 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ302 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C201 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C140 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ304 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW702 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V511 YANGYANG GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:00 08:50 2021-01-02 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8802 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 08:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8904 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW704 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1102 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ312 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1342 SACHEON GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2020-12-05 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C136 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8804 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8912 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8922 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS902 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:15 2020-10-26 ~ 2020-12-28
AIR SEOUL RS902 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:05 10:15 2020-10-26 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS902 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:15 2021-01-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8026 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1602 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1104 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8928 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8806 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW708 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ390 ULSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2020-12-20 ~ 2021-01-03
JINAIR LJ390 ULSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2021-01-04 ~ 2021-01-16
KOREAN AIR KE1218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8016 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C106 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9708 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:40 2020-12-02 ~ 2020-12-19
KOREAN AIR KE1222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C271 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:00 12:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8808 GIMHAE GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8704 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8808 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:05 11:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW710 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C142 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C271 GIMHAE GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:30 12:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW712 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8932 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ372 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:35 2020-11-21 ~ 2020-12-19
ASIANA AIRLINE OZ8936 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C112 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1108 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 12:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ392 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:10 13:20 2020-10-26 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW714 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C154 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C114 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW716 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8732 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8940 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:55 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1110 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 13:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8944 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:55 14:05 2020-10-26 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1306 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:00 14:10 2020-12-03 ~ 2020-12-19
HI AIR 4H1306 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2020-12-20 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1344 SACHEON GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2020-12-05 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8812 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 13:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8898 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:00 2020-12-14 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:10 14:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW718 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:30 14:40 2020-12-02 ~ 2020-12-19
JINAIR LJ374 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8946 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS904 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:45 2020-12-01 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8948 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C116 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8814 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ382 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:55 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8950 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW866 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ322 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C118 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1240 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9722 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:35 15:45 2020-12-02 ~ 2020-12-19
AIR BUSAN BX8042 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:40 15:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1316 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2020-12-03 ~ 2020-12-19
JEJU AIR 7C305 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 15:50 2020-11-27 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8816 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ380 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2020-11-27 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW866 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:00 16:00 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C144 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:05 16:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW720 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1246 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8956 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS906 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:40 2020-10-26 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ396 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2020-12-01 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ396 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2020-12-21 ~ 2021-01-16
KOREAN AIR KE1116 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8958 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW722 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8818 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ388 YEOSU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2020-11-06 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW866 GIMHAE GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:00 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8962 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW866 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:05 17:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ318 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW724 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1308 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:20 17:30 2020-12-03 ~ 2020-12-19
HI AIR 4H1308 ULSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2020-12-20 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8010 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1250 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW9712 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:35 17:45 2020-12-02 ~ 2020-12-19
KOREAN AIR KE1118 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8964 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS906 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:40 17:50 2020-10-26 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8966 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8020 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1254 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8820 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1256 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8970 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW726 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C122 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8972 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1258 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ384 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8708 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V511 YANGYANG GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:00 18:55 2021-01-03 ~ 2021-03-21
AIR BUSAN BX8822 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2020-11-21 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:10 19:25 2020-10-25 ~ 2020-12-20
KOREAN AIR KE1260 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8974 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ324 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C207 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:35 21:40 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ376 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ386 YEOSU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:30 2020-11-27 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ394 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2020-11-22 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1262 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1122 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
FLY GANGWON 4V511 YANGYANG GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:00 19:55 2021-01-01 ~ 2021-03-26
AIR BUSAN BX8824 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ398 POHANG GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2020-11-22 ~ 2020-12-19
JINAIR LJ398 POHANG GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2020-12-20 ~ 2021-01-16
AIR BUSAN BX8012 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1618 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:40 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8736 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1266 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:45 2020-10-25 ~ 2020-12-20
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:45 2020-12-21 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8018 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1608 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8980 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
HI AIR 4H1348 SACHEON GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:40 20:50 2020-11-22 ~ 2021-03-27
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:55 2020-11-30 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C301 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-11-27 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8024 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8826 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ344 DAEGU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-11-22 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8976 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C126 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8894 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8022 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8894 ULSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:20 21:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C207 GIMHAE GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:30 21:40 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C384 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:30 2020-11-20 ~ 2020-12-19
KOREAN AIR KE1272 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8982 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW730 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C158 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1132 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:35 2020-12-01 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C303 YEOSU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:40 2020-11-27 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8984 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C128 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1274 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8988 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1126 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 21:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C207 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
21:00 21:40 2020-12-01 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8828 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 21:55 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8978 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW732 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW868 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-11-22 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8014 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8996 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-25 ~ 2021-03-27
KOREAN AIR KE1278 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:25 2020-10-25 ~ 2021-03-27
JEJU AIR 7C134 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8828 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
21:35 22:30 2020-10-25 ~ 2021-03-27
AIR BUSAN BX8830 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
21:35 22:35 2020-10-25 ~ 2021-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW868 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
21:35 22:35 2020-11-22 ~ 2021-03-27

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: