The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JEJU AIR 7C761 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
05:55 06:55 2019-10-21 ~ 2019-10-24
JEJU AIR 7C761 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:10 07:10 2019-10-21 ~ 2019-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW801 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8201 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:30 08:30 2019-04-30 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW811 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:40 08:45 2019-09-01 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C701 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:30 09:35 2019-08-09 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8201 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:35 09:40 2019-03-31 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C701 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:05 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:55 09:55 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:00 09:55 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1803 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:35 2019-05-01 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8121 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1803 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:35 2019-04-29 ~ 2019-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:35 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:00 12:05 2019-08-08 ~ 2019-10-24
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:05 2019-08-05 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8271 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:05 13:00 2019-10-03 ~ 2019-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8125 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW821 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:55 16:05 2019-10-02 ~ 2019-10-23
KOREAN AIR KE1807 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:55 16:00 2019-09-03 ~ 2019-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW813 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:30 2019-09-01 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW811 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:55 17:05 2019-10-13 ~ 2019-10-20
AIR BUSAN BX8852 Daegu Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:55 16:55 2019-09-13 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW813 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:00 17:00 2019-09-01 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C705 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1807 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2019-08-01 ~ 2019-10-24
AIR BUSAN BX8273 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2019-10-03 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1809 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:40 2019-05-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1809 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:35 18:40 2019-04-15 ~ 2019-10-23
AIR BUSAN BX8207 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1811 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:25 2019-03-31 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8129 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:15 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW809 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2019-03-31 ~ 2019-10-26

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
KOREAN AIR KE1800 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:00 08:05 2019-05-20 ~ 2019-10-24
KOREAN AIR KE1802 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:35 08:40 2019-04-29 ~ 2019-10-22
KOREAN AIR KE1802 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:40 2019-06-05 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 08:55 2019-03-31 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:05 09:05 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1804 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:15 10:20 2019-08-08 ~ 2019-10-24
KOREAN AIR KE1804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:20 2019-08-05 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8200 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:25 10:40 2019-03-31 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8200 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:35 10:40 2019-03-31 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8200 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:20 11:25 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW812 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:00 12:00 2019-09-01 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8124 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1806 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:00 14:05 2019-09-03 ~ 2019-10-22
AIR BUSAN BX8270 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:00 2019-10-03 ~ 2019-10-24
JEJU AIR 7C704 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:50 2019-03-31 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1808 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:10 2019-06-03 ~ 2019-10-23
KOREAN AIR KE1808 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:10 2019-06-01 ~ 2019-10-26
KOREAN AIR KE1810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:45 2019-03-31 ~ 2019-10-26
ASIANA AIRLINE OZ8128 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:30 2019-03-31 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2019-03-31 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:35 18:40 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW824 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:50 19:00 2019-10-02 ~ 2019-10-23
T'WAY AIR CO.LTD TW814 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:55 18:55 2019-09-01 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW814 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:00 2019-09-01 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW806 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2019-03-31 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:15 19:10 2019-03-31 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW812 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:35 19:40 2019-10-13 ~ 2019-10-20
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2019-03-31 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8272 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2019-10-03 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8206 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 21:00 2019-03-31 ~ 2019-10-26
AIR BUSAN BX8853 Gimpo Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:20 2019-09-13 ~ 2019-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:10 2019-03-31 ~ 2019-10-26
JEJU AIR 7C768 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
22:00 23:00 2019-10-21 ~ 2019-10-24

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: