The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:40 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8992 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2017-04-17 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1270 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2017-10-16 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8928 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1200 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ302 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2017-10-16 ~ 2017-10-22
JINAIR LJ592 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:20 08:10 2017-10-16 ~ 2017-10-22
JINAIR LJ592 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:20 08:10 2017-10-16 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8908 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:50 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C852 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW752 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8904 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8982 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C140 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE706 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-09-04 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:05 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 08:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C602 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:10 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ304 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2017-05-29 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE204 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1204 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2017-09-02 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8906 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ306 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:35 2017-03-27 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8100 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW742 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8142 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8136 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:40 09:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8136 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW702 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C502 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
08:55 10:05 2017-09-29 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C502 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 09:55 2017-09-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1002 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8954 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ308 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:10 10:20 2017-10-16 ~ 2017-10-22
KOREAN AIR KE1802 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8106 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:10 10:05 2017-06-30 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8106 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:10 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ552 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8102 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8972 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8200 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:25 10:30 2017-06-30 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ592 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:20 2017-10-16 ~ 2017-10-22
EASTAR JET ZE208 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C802 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C104 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2017-06-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8908 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8026 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8962 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8196 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:45 2017-06-15 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW704 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8902 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:15 2017-04-07 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:15 11:25 2017-04-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1952 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ562 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:30 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:20 11:30 2017-03-26 ~ 2017-10-22
AIR PUSAN BX8200 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:20 11:25 2017-06-30 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:25 11:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8910 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ562 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:30 11:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8104 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:30 2017-09-22 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C106 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ584 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2017-09-07 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C504 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1208 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:45 11:55 2017-05-19 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1900 Jeju Gwangju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:50 11:35 2017-03-27 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C108 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8912 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW706 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-09-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1852 Jeju Wonju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8144 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8232 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1872 Jeju Sacheon
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:30 12:25 2017-10-17 ~ 2017-10-24
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C142 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
11:30 12:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2017-04-17 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW712 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8124 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW744 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:40 12:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1904 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:40 12:25 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C112 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ314 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:55 12:40 2017-09-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE302 Jeju Gunsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 12:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2017-09-04 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1004 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1822 Jeju Ulsan
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:00 13:00 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C114 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8914 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW708 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:20 13:30 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ316 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1954 Jeju Cheongju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:30 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-27
EASTAR JET ZE212 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:45 2017-03-30 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1274 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:35 13:45 2017-04-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ564 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:30 2017-08-10 ~ 2017-10-26
JINAIR LJ564 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:35 13:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ564 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:35 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8402 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW744 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:45 13:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2017-09-05 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C506 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8918 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:00 14:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C116 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW906 Jeju Gwangju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:05 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8028 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:05 14:10 2017-03-31 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8916 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:25 2017-10-16 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ318 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2017-06-12 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8182 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8108 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1954 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:30 14:35 2017-03-28 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW710 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:30 14:40 2017-08-30 ~ 2017-10-25
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:30 14:20 2017-03-27 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1918 Jeju Gunsan
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:30 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8146 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:45 2017-10-20 ~ 2017-10-27
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:35 15:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:35 15:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1226 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2017-09-05 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8964 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ554 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1918 Jeju Gunsan
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:50 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C118 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
14:00 15:05 2017-03-27 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1228 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:00 15:10 2017-08-30 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C508 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8922 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:10 15:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8956 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ586 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C704 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8198 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8926 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2017-06-16 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1822 Jeju Ulsan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:40 15:40 2017-03-26 ~ 2017-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1832 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
14:45 15:35 2017-03-26 ~ 2017-10-27
AIR PUSAN BX8110 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW718 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C144 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
15:00 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW906 Jeju Gwangju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:05 15:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1808 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-08-30 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-29 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-27 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ324 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ326 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-09-14 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1232 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:15 16:25 2017-03-28 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1906 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8234 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:25 16:35 2017-04-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8930 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:40 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ326 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-25
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:35 16:40 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C510 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2017-08-14 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:35 16:40 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:35 16:40 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1236 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2017-09-15 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW714 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8938 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:00 17:10 2017-03-26 ~ 2017-10-27
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:00 17:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:00 17:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:05 17:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:05 17:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C120 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:10 17:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1240 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2017-04-18 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:20 17:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW746 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8112 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:25 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE702 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:40 2017-03-26 ~ 2017-10-22
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:30 18:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ328 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:45 2017-10-10 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:30 18:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8010 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C606 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:55 2017-06-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2017-09-11 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:45 17:55 2017-07-17 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:45 17:50 2017-03-28 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8020 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:45 17:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8976 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:50 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8976 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8148 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ330 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:55 18:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-08-14 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1244 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1006 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
17:00 17:55 2017-03-26 ~ 2017-10-27
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW362 Jeju Yangyang
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW716 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:15 18:25 2017-08-14 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1246 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:15 18:25 2017-03-27 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C854 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C122 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ558 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:30 18:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8140 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:20 2017-04-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1248 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:35 18:45 2017-03-31 ~ 2017-10-27
EASTAR JET ZE222 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ558 Jeju Cheongju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:35 18:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8128 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ332 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1006 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:45 18:40 2017-09-02 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C124 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C512 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:50 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8130 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8182 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:00 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1010 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:00 18:45 2017-03-31 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1908 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:00 18:45 2017-05-11 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8940 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW806 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1908 Jeju Gwangju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:05 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:10 18:55 2017-03-26 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8936 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:10 19:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1252 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:15 19:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW932 Jeju Muan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE226 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1248 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2017-09-02 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C514 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
18:35 19:40 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C706 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:35 19:40 2017-05-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8116 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:40 19:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8172 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
18:40 19:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ334 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2017-05-29 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-05-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8010 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:45 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ594 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 19:45 2017-10-22 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1254 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8942 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:00 2017-05-29 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8134 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW816 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1900 Jeju Gwangju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:10 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW720 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8012 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8960 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8206 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:35 20:40 2017-08-25 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8206 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:40 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8118 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-09-11 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE228 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8978 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8182 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:50 20:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8008 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:50 20:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8024 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW748 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:55 21:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:55 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1258 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2017-09-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1012 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C126 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C516 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:05 21:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
20:10 21:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ570 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:10 21:10 2017-08-09 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1958 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:20 21:25 2017-03-28 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8946 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8022 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW722 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ560 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
20:30 21:45 2017-09-07 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ560 Jeju Cheongju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
20:30 21:45 2017-09-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1260 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2017-04-17 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8236 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1014 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
20:35 21:30 2017-03-26 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1016 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:40 21:35 2017-03-27 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1262 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C128 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8994 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ338 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 22:10 2017-10-10 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8952 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 22:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
21:00 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8984 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1264 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-09-04 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE704 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2017-09-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE282 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-09-01 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW772 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1018 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C130 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ340 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2017-10-21 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:10 22:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
21:15 22:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE232 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ336 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-10-21 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8014 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C134 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
EASTAR JET ZE251 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8901 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:20 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
06:15 07:20 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8909 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
06:15 07:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW815 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE281 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8985 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8903 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:25 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:25 07:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:30 2017-10-10 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C151 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:30 07:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW801 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:35 2017-04-11 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C101 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW741 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:40 07:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW931 Muan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW701 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8101 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 07:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8011 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8231 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C103 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1201 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:05 08:00 2017-09-22 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:05 08:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:05 08:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1001 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:05 2017-05-08 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:10 08:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2017-03-27 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8013 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8971 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:25 08:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8201 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:30 08:35 2017-06-30 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
07:30 08:35 2017-07-06 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ561 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:40 08:35 2017-06-30 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ551 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8103 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:45 08:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8027 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:50 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C105 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE701 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 08:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8909 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:55 08:50 2017-07-06 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C503 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ305 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8133 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:00 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8133 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:05 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8961 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW703 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1207 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2017-09-06 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8905 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:35 2017-04-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1951 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8201 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:35 09:40 2017-06-30 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ593 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
08:45 09:35 2017-10-16 ~ 2017-10-22
JINAIR LJ593 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:45 09:35 2017-10-16 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8913 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ307 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-10-16 ~ 2017-10-22
AIR PUSAN BX8025 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8001 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:55 09:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW813 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C107 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-09-15 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8105 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C701 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1931 Yeosu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:10 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1909 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:10 10:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C505 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:25 2017-04-17 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:25 10:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8121 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1803 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:45 10:55 2017-03-27 ~ 2017-10-23
T'WAY AIR CO.LTD TW705 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C141 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
09:45 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8983 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE207 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8141 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 10:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ309 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:00 2017-06-10 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1901 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW811 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C851 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1005 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:15 11:25 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8915 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C601 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ311 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW707 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C507 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2017-08-14 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C507 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:35 11:30 2017-08-14 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2017-10-16 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8917 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ313 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2017-10-16 ~ 2017-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW743 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ553 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-05-15 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:10 12:35 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:10 12:35 2017-10-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:10 12:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ593 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:05 2017-10-16 ~ 2017-10-22
JEJU AIR 7C801 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8973 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C113 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2017-06-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1221 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:20 12:30 2017-09-05 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8029 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8197 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:25 2017-06-15 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW709 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8183 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-09-11 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1221 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:45 12:55 2017-03-30 ~ 2017-10-26
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW905 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:50 13:00 2017-04-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8963 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8921 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 13:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1953 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:55 12:55 2017-03-28 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1269 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:00 13:10 2017-09-01 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ563 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8109 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1911 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:10 13:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1269 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:15 13:25 2017-09-01 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C509 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C115 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ585 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8929 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2017-06-16 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8925 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C117 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8143 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:40 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8233 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1235 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW711 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE215 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1225 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:10 14:20 2017-03-29 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1871 Sacheon Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:15 14:10 2017-10-17 ~ 2017-10-24
KOREAN AIR KE1903 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:05 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C143 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1851 Wonju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:20 14:30 2017-09-04 ~ 2017-10-23
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:20 14:30 2017-09-05 ~ 2017-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW717 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
13:20 15:05 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
13:20 15:05 2017-10-01 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW745 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8111 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:25 14:35 2017-03-31 ~ 2017-10-27
EASTAR JET ZE301 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ319 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:35 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-09-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:30 14:20 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:30 15:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:30 15:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8129 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2017-04-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1821 Ulsan Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:35 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:35 2017-09-13 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1007 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:45 14:55 2017-09-04 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:45 14:55 2017-09-10 ~ 2017-10-22
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
13:50 15:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:50 15:05 2017-04-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2017-04-18 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8931 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:55 15:05 2017-04-21 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:00 14:55 2017-03-27 ~ 2017-10-27
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:00 15:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:00 2017-08-10 ~ 2017-10-26
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:30 2017-10-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8933 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
14:05 15:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW713 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:20 15:30 2017-07-20 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ321 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1953 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
14:25 15:25 2017-09-01 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8975 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
14:30 15:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C511 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-22
T'WAY AIR CO.LTD TW745 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8935 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:35 15:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C121 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:40 16:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8115 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2017-10-08 ~ 2017-10-28
KOREA EXPRESS AIR KW361 Yangyang Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:40 16:00 2017-10-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1237 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-22
AIR PUSAN BX8021 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:05 2017-08-14 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8977 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1931 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:00 15:50 2017-03-27 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8145 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8113 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:15 2017-06-12 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:05 16:15 2017-03-31 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1239 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:15 2017-05-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1011 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:00 2017-03-28 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8005 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:10 16:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-08-14 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1955 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:10 16:10 2017-03-28 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW715 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ557 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:20 16:30 2017-10-16 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1917 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:25 16:40 2017-07-19 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1009 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:25 16:20 2017-03-26 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8939 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C513 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
15:35 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8005 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:35 16:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C123 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8199 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8941 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE221 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1243 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:55 17:05 2017-09-01 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ587 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1245 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C125 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C705 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1009 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:10 17:05 2017-03-28 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1831 Sacheon Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:10 17:00 2017-03-26 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8945 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8137 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:25 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8009 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1821 Ulsan Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:35 17:35 2017-03-26 ~ 2017-10-22
EASTAR JET ZE223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8137 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1247 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1905 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C145 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
16:45 17:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
16:55 17:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:55 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8173 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:00 18:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C515 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:00 2017-08-14 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8117 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:05 18:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE705 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:05 2017-05-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1249 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:10 18:20 2017-03-28 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:25 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8235 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW723 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1957 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
17:30 18:30 2017-03-26 ~ 2017-10-27
T'WAY AIR CO.LTD TW719 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8135 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:35 18:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8969 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1251 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-09-15 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8207 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8949 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:55 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE703 Cheongju Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:00 19:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE703 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8147 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW747 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE257 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8015 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C127 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8937 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1811 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:15 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1253 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2017-04-17 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW771 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:25 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8023 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:25 19:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ569 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:25 19:25 2017-09-28 ~ 2017-10-22
JINAIR LJ569 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:25 19:25 2017-09-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1957 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:30 19:35 2017-09-02 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8007 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
18:30 19:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:30 19:30 2017-03-30 ~ 2017-10-26
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:30 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:30 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C605 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:20 2017-06-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8951 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1257 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW721 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ333 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2017-10-10 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8955 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 20:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
18:55 19:55 2017-09-04 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1015 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:55 19:50 2017-09-01 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C129 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8149 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:05 2017-04-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1259 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:10 20:20 2017-03-29 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1017 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:05 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ559 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8127 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8181 Sacheon Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:20 20:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1261 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE227 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C853 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1907 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ335 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-04-07 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C517 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C133 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8953 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:40 20:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ339 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-04-10 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8923 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1259 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8131 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:55 20:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ595 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:10 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ341 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:25 2017-04-02 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-06-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1263 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-09-04 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE235 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2017-05-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8959 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1265 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2017-05-08 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8181 Sacheon Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:10 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1267 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:10 22:20 2017-07-28 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8993 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2017-05-07 ~ 2017-10-28

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: