The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:35 07:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ302 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2017-12-18 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1200 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2018-03-16 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1250 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8902 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8120 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:45 08:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW722 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8904 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2018-02-25 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW802 Jeju Daegu
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 09:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C140 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:00 09:10 2017-11-04 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:00 09:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 08:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:05 08:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ304 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ562 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:10 09:00 2018-02-20 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8404 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:10 09:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8230 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C602 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW732 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:20 09:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW832 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8100 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C852 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:35 2018-02-02 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ562 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:35 09:35 2018-02-20 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1902 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8912 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2018-02-04 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ306 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:55 2017-12-18 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ592 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:30 2017-12-18 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8136 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW712 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE702 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C502 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:45 2018-02-01 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1002 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 09:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8922 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2018-03-01 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8140 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 09:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ552 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8106 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:10 10:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8102 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE204 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8026 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8406 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C702 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:45 2018-01-02 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C522 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:50 10:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1802 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8928 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2018-02-25 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1952 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW702 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE208 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-12-01 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C104 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2018-02-23 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8200 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:00 11:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8200 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:20 11:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE902 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:25 11:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ308 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2017-12-18 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1204 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2018-02-15 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE902 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8124 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR POHANG AB202 Jeju Pohang
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:30 2018-03-01 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1206 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
10:35 11:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE902 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:35 11:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8104 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:40 2017-11-30 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8300 Jeju Ulsan
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2017-11-30 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C106 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C504 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ584 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C108 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8142 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW780 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2017-11-24 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1852 Jeju Wonju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8196 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 11:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8300 Jeju Ulsan
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:15 12:15 2017-11-30 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8932 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:25 12:35 2018-02-25 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8170 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C142 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:30 12:40 2017-11-04 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW724 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ312 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1904 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8936 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ564 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C112 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE302 Jeju Gunsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 12:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C114 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2018-01-12 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8232 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW714 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ554 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2018-02-02 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW734 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE254 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:30 13:50 2018-01-07 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ314 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1822 Jeju Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:30 13:30 2017-12-02 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8940 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:45 13:55 2018-02-04 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8940 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:45 13:45 2018-02-04 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1256 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:50 14:00 2017-10-30 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8408 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:55 14:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8028 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C506 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:05 2018-03-01 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE212 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1918 Jeju Gunsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 13:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
13:15 14:25 2017-10-30 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8182 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1954 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C116 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2018-02-23 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8182 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:25 14:25 2018-01-26 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8108 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW906 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW704 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-11-26 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ572 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:35 14:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8946 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2018-02-25 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C118 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2017-11-06 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ316 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:10 2017-12-18 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8144 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1008 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8950 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8410 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:05 15:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C508 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ572 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:10 15:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ318 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C704 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
14:35 15:45 2018-02-15 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW804 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8110 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:00 16:05 2017-12-12 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C144 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:00 16:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1906 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1808 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8410 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:05 16:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:05 16:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ558 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8146 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1932 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:15 16:05 2017-10-30 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW726 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1254 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:25 16:35 2018-01-31 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8198 Jeju Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8956 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2018-02-25 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C510 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:35 2018-02-01 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ566 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:40 16:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8958 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2017-11-01 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8112 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:50 17:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
15:50 17:05 2017-12-09 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW716 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1900 Jeju Gwangju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:00 16:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:05 16:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:10 17:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8962 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW736 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:25 2017-12-13 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE704 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:20 17:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1012 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8010 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8412 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:25 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ322 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C120 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:35 2018-02-02 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1226 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:40 2018-02-12 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8020 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:35 17:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C606 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE704 Jeju Cheongju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:35 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8412 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:35 17:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:35 17:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8132 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:35 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE904 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:40 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1810 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8964 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2018-03-01 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2018-02-04 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1956 Jeju Cheongju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:50 17:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8148 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW706 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C854 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8970 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8128 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8004 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:20 18:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C122 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2018-01-12 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8972 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2018-02-25 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8414 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:30 18:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ324 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW806 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
17:45 18:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8306 Jeju Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:55 2017-11-30 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW806 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:45 18:45 2017-11-27 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C806 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:55 2018-01-02 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C512 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:50 2018-02-23 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ594 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1232 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:00 19:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8234 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8172 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:05 19:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C124 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1014 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1908 Jeju Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 18:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW932 Jeju Muan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:15 19:00 2017-11-26 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE222 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW932 Jeju Muan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:15 19:00 2017-11-27 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8182 Jeju Sacheon
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:20 19:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
18:30 19:40 2018-01-18 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ328 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C514 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8116 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2018-02-15 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1236 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8134 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:15 2018-01-18 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW828 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR POHANG AB204 Jeju Pohang
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2018-03-01 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8012 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW718 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8206 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:30 20:40 2017-10-30 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8980 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2018-02-25 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8206 Jeju Daegu
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ568 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:35 20:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:40 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE226 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8168 Jeju Muan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 20:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8022 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:55 21:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW738 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2018-03-05 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8024 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C126 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2018-02-02 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8118 Jeju Gimhae
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ560 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C516 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1018 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1240 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ330 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1958 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:25 21:30 2018-01-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE228 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8982 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2018-02-04 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW708 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8984 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2018-03-01 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:45 21:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C128 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2018-01-12 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8988 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1020 Jeju Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 21:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1244 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 22:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:55 21:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C130 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2018-02-23 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8994 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1246 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW718 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW738 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
21:05 22:15 2017-12-13 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ332 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:10 22:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8996 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2018-02-25 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW808 Jeju Daegu
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
21:10 22:10 2018-02-01 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8416 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:15 22:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8002 Jeju Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
21:15 22:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C134 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8014 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:25 22:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE706 Jeju Cheongju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:40 22:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8901 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8903 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2018-02-25 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8905 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW731 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:20 07:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW731 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
06:20 07:30 2018-03-06 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW821 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8403 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:25 07:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2018-02-04 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C101 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW801 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8403 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:35 07:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW931 Muan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW731 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:40 07:50 2018-03-06 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C151 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2018-02-02 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8011 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8101 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 07:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ561 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C103 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2018-01-12 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW711 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:00 08:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1001 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ561 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE901 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8911 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2018-03-01 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8013 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ551 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:25 08:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:30 08:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE905 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:30 08:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8107 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8405 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:40 08:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8103 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:40 08:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8027 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 09:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8161 Muan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:45 08:35 2017-10-30 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8913 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2018-02-25 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8133 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
07:55 08:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C105 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2018-02-23 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2018-02-15 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1003 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8133 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:05 08:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE903 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
08:10 09:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE903 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
08:10 09:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1951 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW701 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8201 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:15 09:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C503 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ305 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:45 2017-12-18 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8201 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:35 09:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR POHANG AB201 Pohang Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:40 09:40 2018-03-01 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8915 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8025 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8301 Ulsan Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:50 09:55 2017-11-30 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1207 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:55 10:05 2017-10-30 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8301 Ulsan Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:00 10:20 2017-11-30 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C805 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2018-01-03 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C107 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2017-11-24 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C505 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8121 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW803 Daegu Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8171 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1803 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW723 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8923 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:40 10:50 2018-02-25 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C141 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:45 10:55 2017-11-04 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8197 Yeosu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:50 10:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE207 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8197 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:50 10:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ307 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:55 11:05 2018-01-01 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ307 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:55 11:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:05 2018-02-10 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8231 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1901 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ563 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:00 11:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW833 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ563 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C851 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2018-02-02 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C601 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE701 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ309 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:45 2017-12-18 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW713 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C507 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:35 2018-01-12 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8141 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1007 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ593 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:35 2017-12-18 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW733 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:45 11:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ553 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE253 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8927 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2018-02-04 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8931 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2018-03-01 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1253 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:05 12:15 2017-10-30 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8029 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8407 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:10 12:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C703 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2018-01-02 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1255 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1953 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8183 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
11:45 12:45 2018-01-26 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8183 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C113 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2018-02-23 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8935 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2018-02-25 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW703 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8109 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ571 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:05 13:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ311 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2017-12-18 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW905 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 12:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C509 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8143 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8125 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ571 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:30 13:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C115 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8001 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:30 13:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1257 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2018-02-19 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ585 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C117 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:45 13:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:55 14:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:55 14:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW781 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2017-11-24 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1851 Wonju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1903 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8001 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:10 14:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8953 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2018-02-25 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C143 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2017-11-04 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW725 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8111 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1217 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:25 14:35 2018-03-17 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8955 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1217 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2018-03-16 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ315 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE301 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ565 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2017-11-24 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8957 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2017-11-01 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8113 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 14:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE215 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8233 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 14:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8963 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ557 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW715 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ317 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW735 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:20 15:30 2017-11-27 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW735 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
14:20 15:30 2017-11-06 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1009 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1821 Ulsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:35 15:35 2017-12-02 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1917 Gunsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8409 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:40 15:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8021 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8115 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C121 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2018-02-02 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2018-02-04 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C511 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
14:45 15:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8967 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2018-03-01 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8971 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8003 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:05 15:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1011 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1955 Cheongju Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8973 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW705 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2017-11-26 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 Gwangju Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:05 2017-12-28 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8145 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2018-01-12 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8975 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:40 2018-02-25 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ319 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2017-12-18 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C123 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C513 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8411 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:50 16:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8307 Ulsan Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2017-11-30 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C705 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C125 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2018-02-23 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ321 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:15 17:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW805 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:15 17:15 2017-11-27 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:20 17:30 2017-10-30 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1905 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8173 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:25 17:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE703 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:45 17:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:45 17:45 2017-11-07 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1931 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:45 17:35 2017-10-30 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8147 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C145 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:45 17:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8411 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:45 17:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ559 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8199 Yeosu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE221 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C515 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 17:55 2018-02-01 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8117 Gimhae Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:05 18:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2018-02-25 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8135 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:25 18:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW727 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1909 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:45 2018-01-31 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C525 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:40 18:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR POHANG AB203 Pohang Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:40 2018-03-01 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW717 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
17:45 19:00 2017-12-09 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1237 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8207 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ567 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:05 19:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE705 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW737 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2017-12-10 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8413 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:05 19:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8015 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8413 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:10 19:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:30 2018-02-03 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8023 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:15 19:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8149 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C127 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2018-02-02 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1811 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C605 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8983 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2018-02-04 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1957 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:40 19:45 2018-02-05 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW707 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8985 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2018-03-01 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C853 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 20:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8129 Daegu Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 19:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1243 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1017 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:00 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW717 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW737 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:05 20:15 2017-12-13 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C129 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2018-01-12 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8415 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:10 20:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:15 20:15 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C517 Gimhae Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:20 2018-02-23 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8993 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:25 2018-02-25 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:35 20:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C133 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
T'WAY AIR CO.LTD TW807 Daegu Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:35 20:35 2018-02-01 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1907 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:25 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8235 Cheongju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8181 Sacheon Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:40 20:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ595 Gwangju Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
AIR PUSAN BX8131 Gimhae Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:45 20:45 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE227 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:05 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8995 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2017-10-29 ~ 2018-03-24
EASTAR JET ZE231 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
20:25 21:35 2018-01-18 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1239 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-10-29 ~ 2018-03-24
ASIANA AIRLINE OZ8997 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2017-10-29 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1265 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:45 21:55 2017-10-29 ~ 2018-03-24
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
20:50 22:00 2018-01-18 ~ 2018-03-24
KOREAN AIR KE1245 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2017-10-29 ~ 2018-03-24

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: