The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
EASTAR JET ZE251 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C171 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:10 07:20 2017-09-16 ~ 2017-09-30
JEJU AIR 7C171 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
06:10 07:20 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8901 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
06:15 07:20 2017-05-29 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE201 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ301 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:20 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8909 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
06:15 07:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE281 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8985 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:25 07:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8903 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:25 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:30 2017-03-27 ~ 2017-09-29
JEJU AIR 7C151 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C101 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ303 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:35 2017-04-11 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:30 07:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW741 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:40 07:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1631 Gimpo Sacheon
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8601 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:50 07:45 2017-06-15 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW701 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1603 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:00 07:55 2017-03-27 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1101 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:00 08:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8011 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C103 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1201 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8907 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:10 08:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1203 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2017-03-27 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8013 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8971 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:25 08:35 2017-09-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8803 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1531 Gimpo Pohang
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:40 08:30 2017-03-27 ~ 2017-10-23
KOREAN AIR KE1331 Gimpo Yeosu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:35 2017-03-26 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C105 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8027 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:50 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8909 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ305 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1103 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE205 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8961 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW703 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8805 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:30 09:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1207 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2017-09-06 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8905 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:35 2017-04-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1531 Gimpo Pohang
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1331 Gimpo Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:40 09:35 2017-03-27 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ307 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-03-26 ~ 2017-09-24
ASIANA AIRLINE OZ8913 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8025 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1105 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:00 10:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C107 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2017-09-15 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8833 Gimpo Gimhae
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:10 10:05 2017-06-30 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:25 2017-04-17 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:25 10:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8807 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8703 Gimpo Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C141 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
09:45 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE291 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:45 10:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW705 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:45 10:55 2017-03-27 ~ 2017-10-23
EASTAR JET ZE207 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8983 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ309 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:00 2017-06-10 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1605 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1107 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE291 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:05 11:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8915 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1215 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:15 11:25 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ311 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C153 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:25 11:30 2017-09-04 ~ 2017-09-28
T'WAY AIR CO.LTD TW707 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8809 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE209 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2017-09-04 ~ 2017-10-01
ASIANA AIRLINE OZ8917 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW743 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C173 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:55 12:05 2017-09-16 ~ 2017-09-30
JINAIR LJ313 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2017-03-26 ~ 2017-09-24
KOREAN AIR KE1109 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:10 12:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-05-15 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8973 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C113 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:30 2017-06-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE211 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1221 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:20 12:30 2017-09-05 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8029 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C173 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:25 12:35 2017-09-16 ~ 2017-09-30
AIR PUSAN BX8811 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1221 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:45 12:55 2017-03-30 ~ 2017-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW709 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8963 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE213 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:50 13:00 2017-04-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8921 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 13:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1111 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:00 13:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1269 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
12:00 13:10 2017-09-01 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C272 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:05 13:05 2017-08-03 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1269 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:15 13:25 2017-09-01 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8733 Gimpo Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C173 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:20 13:35 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C115 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8929 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2017-06-16 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8813 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C173 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:35 13:35 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8925 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:40 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-22
JEJU AIR 7C117 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW711 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8919 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1235 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2017-03-26 ~ 2017-10-22
EASTAR JET ZE215 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1113 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1609 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 13:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1225 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:10 14:20 2017-03-29 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C143 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:20 14:30 2017-09-04 ~ 2017-10-23
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:20 14:30 2017-09-05 ~ 2017-10-26
T'WAY AIR CO.LTD TW717 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW745 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1227 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:25 14:35 2017-03-31 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-09-15 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ319 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:35 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2017-04-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:45 14:55 2017-09-10 ~ 2017-10-22
KOREAN AIR KE1231 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:45 14:55 2017-09-04 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:50 15:05 2017-04-24 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C119 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
13:50 15:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2017-04-18 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8931 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C175 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:55 15:05 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1233 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:55 15:05 2017-04-21 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1115 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8933 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW713 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1213 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:20 15:30 2017-07-20 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C175 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:20 15:30 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8975 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ321 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8817 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW745 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-22
EASTAR JET ZE217 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8935 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
14:35 15:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C121 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8021 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1237 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-22
JEJU AIR 7C175 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:50 16:00 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:05 2017-08-14 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8977 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1117 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1239 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:15 2017-05-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:05 16:15 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ323 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:15 2017-06-12 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8965 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-08-14 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW715 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1241 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:20 16:30 2017-05-29 ~ 2017-10-14
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1333 Gimpo Yeosu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:25 16:20 2017-03-26 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C155 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:25 16:40 2017-07-19 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8939 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8819 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ325 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
15:35 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE219 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C123 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE221 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8941 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1243 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:55 17:05 2017-09-01 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1533 Gimpo Pohang
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:00 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8603 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2017-06-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1245 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1119 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
16:00 17:05 2017-07-24 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8707 Gimpo Gwangju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE295 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:05 17:00 2017-08-03 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C125 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8945 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1613 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8821 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE291 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:35 17:30 2017-06-08 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE223 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1247 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C145 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
16:45 17:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:55 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1533 Gimpo Pohang
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:00 17:50 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:00 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1121 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1333 Gimpo Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:00 17:55 2017-03-27 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ329 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE291 Gimpo Gimhae
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:10 18:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1249 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:10 18:20 2017-03-28 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ331 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:25 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C177 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
17:20 18:20 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW723 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8823 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW719 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C177 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1251 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-09-15 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8969 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8949 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:55 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1123 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:00 19:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C177 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:05 19:20 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW747 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8015 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE257 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8937 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C127 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1253 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2017-04-17 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW771 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:25 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8023 Gimpo Jeju
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:25 19:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8947 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:30 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ333 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2017-03-26 ~ 2017-09-29
AIR PUSAN BX8825 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE225 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8951 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1257 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW721 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8955 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 20:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8735 Gimpo Yeosu
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2017-06-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1125 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:05 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1633 Gimpo Sacheon
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C129 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8835 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:05 2017-06-30 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1259 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:10 20:20 2017-03-29 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1261 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ335 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-04-07 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE227 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8827 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1615 Gimpo Ulsan
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C133 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8953 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:40 20:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1129 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:40 20:45 2017-07-24 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ339 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-04-10 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE229 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C208 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:50 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C208 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:50 21:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C208 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:50 20:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8923 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1259 Gimpo Jeju
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1127 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ341 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:25 2017-04-02 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1263 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C147 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-06-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8829 Gimpo Gimhae
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE235 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2017-05-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8959 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1265 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2017-05-08 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8993 Gimpo Jeju
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2017-05-07 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1267 Gimpo Jeju
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:10 22:20 2017-07-28 ~ 2017-10-27
AIR PUSAN BX8831 Gimpo Gimhae
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8992 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2017-04-17 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1270 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2017-05-30 ~ 2017-10-15
KOREAN AIR KE1200 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2017-09-04 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8800 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:00 07:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8928 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ302 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2017-04-03 ~ 2017-10-08
EASTAR JET ZE290 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:30 08:30 2017-08-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C201 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
07:30 08:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C201 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:30 08:25 2017-07-20 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8832 Gimhae Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:35 2017-06-30 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C172 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:50 09:00 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8908 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
07:50 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW752 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8904 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
07:55 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-09-04 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8982 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C140 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
08:00 09:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8802 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 08:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE292 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE204 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE292 Gimhae Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
08:10 09:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ304 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2017-05-29 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8602 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:15 09:10 2017-06-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1204 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2017-09-02 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8906 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1632 Sacheon Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:15 2017-09-09 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW742 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ306 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:35 2017-03-27 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1604 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:30 09:25 2017-03-27 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE292 Gimhae Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:35 09:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1102 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C152 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:45 09:50 2017-09-04 ~ 2017-09-28
T'WAY AIR CO.LTD TW702 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE202 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8804 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C271 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:00 2017-08-03 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE252 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8954 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ308 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:20 2017-03-26 ~ 2017-09-24
KOREAN AIR KE1532 Pohang Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:15 10:05 2017-03-27 ~ 2017-10-23
ASIANA AIRLINE OZ8972 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1206 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE208 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8908 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C104 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2017-06-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1104 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8026 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8962 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 11:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8806 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8902 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:15 2017-04-07 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW704 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1210 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1332 Yeosu Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:10 11:05 2017-03-27 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:15 11:25 2017-04-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1532 Pohang Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:20 11:30 2017-03-26 ~ 2017-10-22
ASIANA AIRLINE OZ8910 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1106 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:40 11:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1208 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:45 11:55 2017-05-19 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C106 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8704 Gwangju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8808 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C108 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8912 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C172 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:05 12:05 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW706 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2017-09-15 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE294 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
11:20 12:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C142 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
11:30 12:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1606 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:30 12:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2017-04-17 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW712 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1108 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW744 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:40 12:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C112 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ314 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2017-09-04 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C114 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8914 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW708 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C154 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:20 13:30 2017-06-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ316 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:25 13:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1212 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:45 2017-03-30 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1274 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:35 13:45 2017-04-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE212 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8402 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1110 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C174 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:40 13:50 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW744 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:45 13:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2017-09-05 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE214 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8812 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 13:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8918 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:00 14:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1216 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:05 14:10 2017-03-31 ~ 2017-10-27
AIR PUSAN BX8028 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C116 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8916 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1222 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:25 2017-08-28 ~ 2017-09-29
JINAIR LJ318 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2017-06-12 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW710 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:30 14:40 2017-08-30 ~ 2017-10-25
EASTAR JET ZE216 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C174 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:35 14:45 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1224 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:45 2017-03-27 ~ 2017-10-13
KOREAN AIR KE1226 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2017-09-05 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1112 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
13:40 14:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8964 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8734 Yeosu Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 14:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C118 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 15:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8814 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1228 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:00 15:10 2017-08-30 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ320 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
14:00 15:05 2017-03-27 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C174 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2017-09-16 ~ 2017-09-30
ASIANA AIRLINE OZ8922 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:10 15:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8956 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1610 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2017-09-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8926 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2017-06-16 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:35 15:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C174 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:35 15:45 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1114 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE296 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
14:40 15:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE218 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE220 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8816 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW718 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C144 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
15:00 16:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-08-30 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ326 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-09-14 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ324 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:15 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-27 ~ 2017-10-27
KOREAN AIR KE1234 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2017-03-29 ~ 2017-10-26
KOREAN AIR KE1232 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:15 16:25 2017-03-28 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:25 16:35 2017-04-01 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE256 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:30 16:40 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ326 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8930 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1236 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2017-09-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1116 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C176 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
15:45 16:45 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW714 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8938 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8818 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C176 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
16:00 17:00 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1238 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:00 17:10 2017-03-26 ~ 2017-10-27
JEJU AIR 7C120 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:10 17:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1240 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2017-04-18 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW746 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:20 17:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8974 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:25 17:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ328 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:35 2017-03-26 ~ 2017-09-29
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:40 2017-03-26 ~ 2017-10-22
AIR PUSAN BX8010 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C176 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:35 17:35 2017-09-16 ~ 2017-09-30
KOREAN AIR KE1118 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1242 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:45 17:55 2017-07-17 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8020 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:45 17:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8976 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:50 18:05 2017-05-29 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ330 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8976 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1332 Yeosu Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 17:50 2017-03-26 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8944 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
16:55 18:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-08-14 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8820 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1244 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2017-08-14 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW716 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1246 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:15 18:25 2017-03-27 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:15 18:25 2017-08-14 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C122 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8708 Gwangju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8604 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2017-06-15 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8834 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:30 2017-06-30 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1248 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:35 18:45 2017-03-31 ~ 2017-10-27
EASTAR JET ZE222 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1534 Pohang Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:35 18:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ332 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:50 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1120 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
17:40 18:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1614 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C124 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8940 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8822 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE224 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8936 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:10 19:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1252 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2017-09-04 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1248 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2017-09-02 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE226 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C146 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2017-06-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1334 Yeosu Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:30 19:25 2017-03-27 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1534 Pohang Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:35 19:25 2017-03-31 ~ 2017-10-27
JINAIR LJ334 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2017-05-29 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1122 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE234 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2017-05-01 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8942 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1254 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2017-09-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8824 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C178 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:15 2017-09-16 ~ 2017-09-30
JEJU AIR 7C178 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:15 2017-09-16 ~ 2017-09-30
AIR PUSAN BX8012 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW720 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:20 20:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1334 Yeosu Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:30 20:25 2017-03-26 ~ 2017-10-27
ASIANA AIRLINE OZ8960 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1124 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:40 20:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE228 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8978 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2017-09-01 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8024 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
19:50 21:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C178 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:55 21:05 2017-09-16 ~ 2017-09-30
T'WAY AIR CO.LTD TW748 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:55 21:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8826 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C126 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1258 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2017-09-15 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
20:05 21:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8946 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8022 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE230 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW722 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8736 Yeosu Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:25 2017-06-15 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1634 Sacheon Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1260 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2017-04-17 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1126 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:40 2017-07-24 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1262 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8994 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-09-01 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C128 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8952 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 22:05 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8828 Gimhae Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 21:55 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
21:00 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
ASIANA AIRLINE OZ8984 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE282 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-09-01 ~ 2017-10-28
KOREAN AIR KE1264 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-09-04 ~ 2017-10-28
T'WAY AIR CO.LTD TW772 Jeju Gimpo
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C130 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C158 Jeju Gimpo
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
21:10 22:20 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ340 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2017-09-14 ~ 2017-10-19
KOREAN AIR KE1616 Ulsan Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:10 2017-03-26 ~ 2017-10-28
EASTAR JET ZE232 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JEJU AIR 7C134 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
JINAIR LJ336 Jeju Gimpo
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-09-14 ~ 2017-10-19
AIR PUSAN BX8014 Jeju Gimpo
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2017-03-26 ~ 2017-10-28
AIR PUSAN BX8830 Gimhae Gimpo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:25 2017-03-26 ~ 2017-10-28

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: